Zásady ochrany osobných údajov

PLUSIM spol. s r.o.,
Kopčianska 92, 852 03 Bratislava

Vážení používatelia,
tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na www.stahovanie-plusim.sk, pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje napr. v súvislosti s objednávaním služieb, eshopom, vernostným programom, marketingovými ponukami, Vašimi podnetmi, dotazmi, reklamáciami. Portfólio našich produktov a služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty.

V online svete prevádzkujeme online portál www.stahovanie-plusim.sk

Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči Vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich Vaše súkromie a ochranu Vašich osobných údajov. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou PLUSIM spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 35 818 565. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o Vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o Vás informácie. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás.

Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

V prevažnej miere spracúvame Vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili.

Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, Vaše a naše oprávnené záujmy a Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania.

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Okruhy príjemcov:

Dodávatelia programátorských služieb, Orgány verejnej moci, Subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, dodávatelia, odberatelia, slovenská pošta, kuriéry, cloudové služby.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy pristupujeme v súlade s právnou úpravou k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe. Ak ste však počas využívania našich služieb použili i niektoré naše platené služby, sme oprávnení naďalej spracúvať údaje týkajúce sa Vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania.

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním Vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú

Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o Vás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o Vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s Vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb Vás informujeme, aby ste nám poskytovali len správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči Vám neúčinné.

PRÁVO NAMIETAŤ

Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na gdpr@plusim.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu: PLUSIM spol. s r.o., Kopčianska 92, 852 03 Bratislava.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ohľadom spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať aj našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov, e-mailová adresa: gdpr@plusim.sk